รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16นายศังกร รักชูชื่น 074336848 
102วรนารีเฉลิมนายอุดม ชูลีวรรณ 074314415 
104นวมินทราชูทิศ ทักษิณนายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน 0743338020811898195
105สทิงพระวิทยานางสาววนิดา ไหมพรม 074397160 
106สทิงพระชนูปถัมภ์นายอภัย ภัยมณี 074485243 
107ระโนดนายวิรัช ชูสิน 074391185 
108ระโนดวิทยานายอนันต์ ผุดเกตุ 074391017 
109คลองแดนวิทยานายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร 074318475 
110ตะเครียะวิทยาคมนางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ 0743184770810830582
111สามบ่อวิทยานางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ 074399114 
112กระแสสินธุ์วิทยา  074399043 
113ธรรมโฆสิตนายราเชนทร์ ชูแก้ว 074382106 
114สงขลาวิทยาคมนายสุภาพ ยะพงศ์ 0743314540817382901
115ชะแล้นิมิตวิทยาว่าที่ ร.ต.บุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน 074318212 
201รัตภูมิวิทยานายกิตติ์ภูมิ คงศรี 074388008 
202มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลานายเสรี อินทร์คง 074269277 
204หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  074253272 
205หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  074251172 
206คูเต่าวิทยานางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ 074470656 
207หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานายเอกพล ดำรงจิรธนากร 074390033 
208หาดใหญ่พิทยาคมนายเกษม หวันอาหลี 074219200 
209หาดใหญ่วิทยาลัย 2  074553107 
210พะตงประธานคีรีวัฒน์นายไกรนรา กล่อมสุข 074291674 
211ควนเนียงวิทยา  074386443 
212ปากจ่าวิทยานางศรีวรรณ คูนิอาจ 074318046 
213บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกนายปัญญา ศรีลารักษ์ 074328295 
214รัตนพลวิทยานางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ 074242607 
301ไม้แก่นประชาอุทิศนายเสนอ ใหมจุ้ย 074300120 
302จะนะวิทยานายอุดม สุขมี 0743788800897333267
303จะโหนงพิทยาคมนางอาสีซ๊ะ มาลินี 074477174 
304จะนะชนูปถัมภ์นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 0743181680815414478
305นาทวีวิทยาคมนายมานพ จุลิวรรณลีย์ 074371018 
306ทับช้างวิทยาคมนางศิรประภา ขวัญทอง 074318043 
307เทพานายสายัณร์ ชาลีผล 074376302 
308เทพพิทยาภาณุมาศ  074318138 
309สะบ้าย้อยวิทยานายโชคชัย ชัยธรรมโชค 074377040 
310เขาแดงกุศลวิทยานางฐาปนี มะลี 074300000 
311สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง 074411070 
312กอบกุลวิทยาคมนายสุนทร สำกำปัง 074541153 
313ปาดังติณสูลานนท์  074521022 
401พิมานพิทยาสรรค์นายมาโนช มณีวิทย์ 074711086 
402สตูลวิทยานายอรุณ โต๊ะหวันหลง 074711955 
404ควนโดนวิทยานายเดชา ปาณะศรี 0747950930897426002
405ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)นายกระจาย หนูคงแก้ว 074737131 
406ท่าแพผดุงวิทย์นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน 074787281 
407สาครพิทยาคารนายกรวินย์ ดวงตา 074721420 
408กำแพงวิทยานายสิรวุฒิ ยุนุ้ย 074781349 
409ละงูพิทยาคมนายสุเทพ หมาดแน้ง 074781994 
410ท่าศิลาบำรุงราษฎร์นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 074720335 
411ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาวจารี วุฒิมานพ 074789112 
412ปาล์มพัฒนวิทย์นายจักรี วัฒนะ 074781472