รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16นายธนู นูนน้อย 074336848 
102วรนารีเฉลิมนายอุดม ชูลีวรรณ 074314415 
103เกาะแต้วพิทยาสรรค์  074467800 
104นวมินทราชูทิศ ทักษิณนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ 074333802 
105สทิงพระวิทยานางสาววนิดา ไหมพรม 074397160 
106สทิงพระชนูปถัมภ์นายอภัย ภัยมณี 074485243 
107ระโนดนายวิรัช ชูสิน 074391185 
108ระโนดวิทยานายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน 0743910170811898195
109คลองแดนวิทยานายไกรนรา กล่อมสุข 074318475 
110ตะเครียะวิทยาคม  074318477 
111สามบ่อวิทยานางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ 074399114 
112กระแสสินธุ์วิทยานายเกษม รัตนโชติ 074399043 
113ธรรมโฆสิต  074382106 
114สงขลาวิทยาคมนายสุภาพ ยะพงศ์ 0743314540817382901
115ชะแล้นิมิตวิทยานายอนันต์ ผุดเกตุ 074318212 
201รัตภูมิวิทยานายกิตติ์ภูมิ คงศรี 074388008 
202มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลานายเสรี อินทร์คง 074269277 
204หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานายเกษม ทองปัญจา 0742532720810961171
205หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นายวิรัช ทองแกมแก้ว 074251172 
206คูเต่าวิทยานายโชคชัย ชัยธรรมโชค 074470656 
207หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานายเอกพล ดำรงจิรธนากร 074390033 
208หาดใหญ่พิทยาคม  074219200 
209หาดใหญ่วิทยาลัย 2นางถนอมทรัพย์ นูนน้อย 0745531070819574853
210พะตงประธานคีรีวัฒน์นางสาวจันทนา ทองมาก 074291674 
211ควนเนียงวิทยา  074386443 
212ปากจ่าวิทยานายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด 074318046 
213บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกนางดรุณี ถาวรนุกิจกุล 074328295 
214รัตนพลวิทยานางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ 074242607 
301ไม้แก่นประชาอุทิศนายสมโชค สิงห์เกลี้ยง 074300120 
302จะนะวิทยานางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 0743788800815414478
303จะโหนงพิทยาคมนางศิรประภา ขวัญทอง 074477174 
304จะนะชนูปถัมภ์นายอำนวย สังราชกิจ 074318168 
305นาทวีวิทยาคมนายมานพ จุลิวรรณลีย์ 074371018 
306ทับช้างวิทยาคมนายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว 074318043 
307เทพานายสุชาติ ชาติวัฒนา 074376302 
308เทพพิทยาภาณุมาศนายสายัณร์ ชาลีผล 074318138 
309สะบ้าย้อยวิทยานายทวี ผ่องแผ้ว 074377040 
310เขาแดงกุศลวิทยานางฐาปนี มะลี 074300000 
311สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)นายประกอบ หาญณรงค์ 074411070 
312กอบกุลวิทยาคมนายสุนทร สำกำปัง 074541153 
313ปาดังติณสูลานนท์นายสุริยา สัมภาวนะ 074521022 
401พิมานพิทยาสรรค์นายจำแนก เรืองติก 074711086 
402สตูลวิทยานายมาโนช มณีวิทย์ 074711955 
404ควนโดนวิทยานายเดชา ปาณะศรี 0747950930897426002
405ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)นายกระจาย หนูคงแก้ว 074737131 
406ท่าแพผดุงวิทย์นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย 074787281 
407สาครพิทยาคารนายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน 074721420 
408กำแพงวิทยานายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม 074781349 
409ละงูพิทยาคมนายสุเทพ หมาดแน้ง 074781994 
410ท่าศิลาบำรุงราษฎร์นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 074720335 
411ทุ่งหว้าวรวิทย์นายอรุณ โต๊ะหวันหลง 074789112 
412ปาล์มพัฒนวิทย์นางสาวจารี วุฒิมานพ 074781472