รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 074260191 
102วรนารีเฉลิมนายอนันต์ ผุดเกตุ 074314415 
104นวมินทราชูทิศ ทักษิณนายกิตติ์ภูมิ คงศรี 074333802 
105สทิงพระวิทยานางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ 074397160 
106สทิงพระชนูปถัมภ์นายุไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร 074485243 
107ระโนดนายราเชนทร์ ชูแก้ว 074391185 
108ระโนดวิทยานายไกรนรา กล่อมสุข 074391017 
109คลองแดนวิทยานางสาวสาริณี หมัดอะดัม 074318475 
110ตะเครียะวิทยาคมนายวิชัย สุริพล 074318477 
111สามบ่อวิทยานางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ 074399114 
112กระแสสินธุ์วิทยานายรัชพล หิ้นนรานุกูล 074399043 
113ธรรมโฆสิตนางสมฤทัย พรรศรี 074382106 
114สงขลาวิทยาคมนางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ 0743314540810830582
115ชะแล้นิมิตวิทยานางเพ็ญศรี นิสโร 074318212 
201รัตภูมิวิทยานายเกษม หวันอาหลี 074388008 
202มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลานางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 0742692770815414478
204หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานายเสรี อินทร์คง 074253272 
205หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  074251172 
206คูเต่าวิทยานายฮาดี บินตู่เหล็ม 074470656 
207หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ 074390033 
208หาดใหญ่พิทยาคมนางศรีวรรณ คูนิอาจ 074219200 
209หาดใหญ่วิทยาลัย 2นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง 074553107 
210พะตงประธานคีรีวัฒน์นายอภัย ภัยมณี 074291674 
211ควนเนียงวิทยานายโชคชัย ชัยธรรมโชค 074386443 
212ปากจ่าวิทยา  074318046 
213บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก  074328295 
214รัตนพลวิทยานางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี 074242607 
301ไม้แก่นประชาอุทิศนางอนันดา ไชยกุล 074300120 
302จะนะวิทยาว่าที่ ร.ต.สิรภพ จิวานิจ 074378880 
303จะโหนงพิทยาคมนายอุดม สุขมี 0744771740897333267
304จะนะชนูปถัมภ์นายเสนอ ใหมจุ้ย 074318168 
305นาทวีวิทยาคมนายวิรัช ชูสิน 074371018 
306ทับช้างวิทยาคมนางศิรประภา ขวัญทอง 074318043 
307เทพานางสาววนิดา ไหมพรม 074376302 
308เทพพิทยาภาณุมาศนางอาสีซ๊ะ มาลินี 074318138 
309สะบ้าย้อยวิทยานางฐาปนี มะลี 074377040 
310เขาแดงกุศลวิทยานายธีรสิทธิ์ เคียนทอง 074300000 
311สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 074411070 
312กอบกุลวิทยาคมนายจันทแสน วงศ์ชนะ 074541153 
313ปาดังติณสูลานนท์นายนิกร แสงเกื้อหนุน 074521022 
401พิมานพิทยาสรรค์นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย 074711086 
402สตูลวิทยานายอรุณ โต๊ะหวันหลง 074711955 
404ควนโดนวิทยานายกระจาย หนูคงแก้ว 074795093 
405ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)นายกรวินย์ ดวงตา 074737131 
406ท่าแพผดุงวิทย์นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน 074787281 
407สาครพิทยาคารนางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ 074721420 
408กำแพงวิทยานางสาวจารี วุฒิมานพ 074781349 
409ละงูพิทยาคมนางมิรินทร์ พนมอุปการ 074781994 
410ท่าศิลาบำรุงราษฎร์นางสาววันเพ็ญ สังข์ศิลป์เลิศ 074720335 
411ทุ่งหว้าวรวิทย์นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 074789112 
412ปาล์มพัฒนวิทย์นายตอเหลบ ปอหรา 074781472