ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางภรณ์พรรณ มณีศรีโรงเรียนสงขลาวิทยาคมนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต 34
2นางพรทิพย์ ทองป้องโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณนวมินทราชูทิศพายัพ สพม.เขต 34
3นางปัณฑิตา ไกรทองโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์พัทลุง สพม.เขต 12
4นางกนิษฐา ธรรมขันธ์โรงเรียนละงูพิทยาคมพัทลุงพิทยาคม สพม.เขต 12
5นางสาวภัทรญาดา ไชยฤกษ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12
6นางวิไลศรี รอดเพชรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเชียรใหญ่ สพม.เขต 12
7นางอนงค์ เอียดคงโรงเรียนระโนดวิทยาพัทลุง สพม.เขต 12
8นางสาวนันทกา มาชูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
9นายสัจจา ศรีเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16สพม.เขต 2 สพม.เขต 2
10นางปราณีต วงศ์กระพันธุ์โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
11นายพนม ศิริบุญโญโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) 
12นางวชิรา แป้นเจริญโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
13ีร.ต.ยะมิน เส็นยีหีมโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
14นางบุปผา มณีพรหมโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
15นายศูลิน ศกุนตะฤทธิ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
16นางพรรณี มุสิกรักษ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
17นายสมคิด ฤตวิรุฬห์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
18นางเรืองรัตน์ แก้วมีโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
19นายเรียง สุวรรณพงศ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
20นางนิรมล ทิวาโรจน์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
21นางรามฤดี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
22นางรัตนาภรณ์ คุณเอนกโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
23นายประเสริฐ คงมีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
24นายระวุฒิ กฤษณะพันธุ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
25นายสราวุธ สันนะกิจโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
26นางแน่งน้อย แก้วรัตนศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
27นางเหมลักษณ์ วงศ์วานิชโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
28นางสาวศิรารัตน์ หงษ์ทองกิจเสรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
29นายประพจน์ พันธุรัตน์โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
30นางยุพิน สุธาพาณิชย์โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
31นายโชค ชูขาวโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
32นายครรชิต บัวงามโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยาเกษียณอายุ 
33นายประเสริฐ ม่วงปลอดโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
34นางจงกลนี นิจภูริพันธ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
35นายมนัส หล่อสุพรรณพรโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เกษียณอายุ 
36นายสุพจน์ ลำพูนโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
37นายสมบูรณ์ อ่อนเอกสิทธิ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
38นางจุไรรัตน์ พรหมสาลีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
39นางวรรณจิต รัตนอุบลโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์เกษียณอายุ 
40นางรัตนา เฉลิมพงศ์โรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
41นายวิโรจน์ ฟองมณีโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายมานพ แก้วสนิทโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
43นางเยาวภาส เสมสุขกรีโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
44นางอรุณี เทพนิมิตรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
45นางสาวจินตนา ชัยเจริญวัฒนะโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
46นายจงรัก สุวรรณนิตย์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
47นางวลัย ชีวะเสรีชลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
48นายสุรนาถ ชลารัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
49นายสมโชค คงศิริโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
50นายสมนึก เพชรรัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
51นางเอิบจิตต์ วงศ์ชูศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
52นางสาวประภาศรี หมะสะอะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
53นางอาภา วรรณตุงโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
54นางอรนุช ไชยเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
55นายชำนาญ โบพรหมโรงเรียนธรรมโฆสิตเกษียณอายุ 
56นายวิทยา ทองเส้งโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
57นางสุนทรี แก้วคำโรงเรียนสตูลวิทยาเกษียณอายุ 
58นางเสาวลักษณ์ พจนเวทโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
59นางราวรรณ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
60นายเสนอ ช่วยชูกูลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
61นางอรปภา นิ่มประเสริฐโรงเรียนควนเนียงวิทยาเกษียณอายุ 
62นายธีนภัทร สุวรรณวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16เกษียณอายุ 
63นายผล แก้วสมศรีโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศเกษียณอายุ 
64นายรื่น คงสอนโรงเรียนระโนดเกษียณอายุ 
65นายสมบูรณ์ ชูโชติโรงเรียนระโนดเกษียณอายุ 
66นายเกษม จันทพงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
67นายสัญญา พงศ์สุชาติโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เกษียณอายุ 
68นายวัง เล่งเจริญโรงเรียนสตูลวิทยาเกษียณอายุ 
69นายอำนวย รัตนชลโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
70นางธนพร เจตะประเสริฐโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเกษียณอายุ 
71นายวิชิต จุฬามณีโรงเรียนธรรมโฆสิตเกษียณอายุ 
72นายวัลลภ หนูสันโดดโรงเรียนธรรมโฆสิตเกษียณอายุ 
73นางเสาวนีย์ ขวัญมณีโรงเรียนธรรมโฆสิตเกษียณอายุ 
74นางเฉลิม หนูสันโดดโรงเรียนธรรมโฆสิตเกษียณอายุ 
75นางวัชรี ส่องศรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
76นางสาวประนอม โขมพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
77นางสุภารัตน์ กลับเพ็ชรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
78นางอัญชนา เพ่งบุญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
79นางวิมล วัฒนกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
80นางสุพัฒน์ ฉายศิริพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
81นางมลฤดี พร้อมมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
82นายมาโนช โสเจยยะโรงเรียนระโนดเกษียณอายุ 
83นายชำลอง เสวีพงศ์โรงเรียนระโนดเกษียณอายุ 
84นายสมเกียรติ ชิตเชี่ยวโรงเรียนระโนดเกษียณอายุ 
85นายสุรินทร์ ทองขาวโรงเรียนระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
86นายสุเทพ ชูสุวรรณโรงเรียนระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
87นายเนาวรัตน์ จุลนพโรงเรียนระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
88นางสาวปุณย์จรีย์ ห่อแก้วโรงเรียนระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
89นางกาญจนา จังคุณากรโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
90นางศุภลักษณ์ ธรรมหิเวศน์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
91นางวิภาสินี เพ็ชรพันธ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
92นางลดาวัลย์ เมืองศรีโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
93นางสาวเทียนทอง วิริยะสมบัติโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
94นายนิโรจน์ หนูอิ่มโรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
95นางนัยนา ลิ้มเลิศวิศิษฐ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
96นางสุคนธ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
97นายทรัพย์สถิต จูดจันทร์โรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
98นายอุดม จุลวรรณโณโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
99นางสมศรี ทวีทองโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
100นายมานิต พานิชโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
101นางวาสนา จุลวรรณโณโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
102นายเวช คุ่ยปรังโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
103นางเจอดจรรย์ ธรรมโชติโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
104นางเกษร จันทฤทธิ์โรงเรียนคูเต่าวิทยาเกษียณอายุ 
105นางประไพ เพชรพิมพ์พันธุ์โรงเรียนรัตภูมิวิทยาเกษียณอายุ 
106นางชมชนก สุวรรณมณีโรงเรียนรัตภูมิวิทยาเกษียณอายุ 
107นางนทัย สุภากาญจน์โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
108นายนิกร ญาณวุฒโทโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
109นางเอมอร โชติชูช่วงโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
110นางอารีย์ บูรณะโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
111นายปรีชา ผูกจิตต์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
112นางอำพร อุ้ยกูลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
113นางพิมพ์วดี วุ่นสนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
114นางสร้อยรุจี บุญเรืองโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
115นางหนูจิต ช่วยยกโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
116นางปรีดา นวลเพ็งโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
117นายสมทรง แก้วอักษรโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
118นางชลนรี มะยะกูลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
119นางศุทธา หน่อสกุลคมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
120นางบุญญารัตน์ ดำแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
121นายเสกสรรค์ โกสุมพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
122นายสุทิน ทองคงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
123นางยุพา สุวรรณรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
124นายธนันต์ ฤทธิ์เทวาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
125นางอุไร แก้วโชติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
126นางสาวอรปภา ธีรกุลรักษ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
127นางสาวพิชญา เหมวิเชียรโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมเกษียณอายุ 
128นางอ้อย แย้มยิ้มโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมเกษียณอายุ 
129นางรัชดาพร ชูเพ็ชรโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
130นางนิตย์ศรี จันทรโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
131นายจิรศักดิ์ อินทุเศรษฐโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์เกษียณอายุ 
132นายประสิทธิ์ นาคบุญช่วยโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์เกษียณอายุ 
133นางสุกัญญา แก้วประชุมโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์เกษียณอายุ 
134นางสาคร อินทุเศรษฐโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
135นางสาววิไลรัตน์ อ่อนเปี่ยมโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
136นายประพจน์ รุ่งแดงโรงเรียนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
137นางกอบกุล ไชยอัษฏาพรโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
138นางอาภรณ์ แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
139นางมาลี แก้วอุไทยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
140นางสาวรตีรักษ์ บุญโสธรสถิตย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
141นางมณี นุ้ยจันทร์โรงเรียนกำแพงวิทยาเกษียณอายุ 
142นายมนู สมบูรณ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
143นางอัมพร ประทุมศรีโรงเรียนสตูลวิทยาเกษียณอายุ 
144นายเขตขันต์ อัตตวิศาลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
145นายประธาน ตันเปรมวงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
146นางสาวชะอุ่ม พิศาลสินธุ์โรงเรียนสตูลวิทยาเกษียณอายุ 
147นายพูนผล พรหมอ่อนโรงเรียนระโนดถึงแก่กรรม 
148นายเจริญ หนูสังข์โรงเรียนสามบ่อวิทยาถึงแก่กรรม 
149นายอิดริส ลัดเลียโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ลาออกจากราชการ 
150นายสมศักดิ์ เพชรพรหมศรโรงเรียนควนเนียงวิทยาลาออกจากราชการ 
151นายพิพัฒน์ สิงห์หนูโรงเรียนนาทวีวิทยาคมลาออกจากราชการ