ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16สพม.4 สพม.4
2นางกาญจนา อักษรนิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16สพป.สงขลาเขต2 สพป.สงขลาเขต 2
3นายศลใจ วิบูลกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ลาออกจากราชการ