ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกิ่งก้อย อรุโณทัยสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ลาออกจากราชการ 
2นายชาคร ไชยทองหาดใหญ่พิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายจิรพันธุ์ สุขปาละนาทวีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางอนงค์ ศิริคะรินทร์วรนารีเฉลิมลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/02/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16