ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกิ่งก้อย อรุโณทัยสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ลาออกจากราชการ 
2นายชาคร ไชยทองหาดใหญ่พิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายจิรพันธุ์ สุขปาละนาทวีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นางอนงค์ ศิริคะรินทร์วรนารีเฉลิมลาออกจากราชการ