ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุมาริน ฤทธิเรืองเขาแดงกุศลวิทยาคณะราษฎรบำรุง2 สพม.15
2นายวสิน พรหมทองนาทวีวิทยาคมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม.เขต3
3นางนันทนา แซ่ชั้นระโนดโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.เขต13
4นายอนุพันธ์ เขตบุญพร้อมควนเนียงวิทยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต24
5นางจุไรทิพย์ กมลยะบุตรหาดใหญ่วิทยาลัย 2ลาออกจากราชการ 
6นางวรรณา ลิมะพันธุ์เกาะแต้วพิทยาสรรค์อบจ.สงขลา อบจ.สงขลา
7นายกมล แสงอร่ามเกาะแต้วพิทยาสรรค์อบจ.สงขลา อบจ.สงขลา
8นายสุภกิจ รื่นรมย์พิมานพิทยาสรรค์ถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/02/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16