ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายดำรง สุวรรณกาญจน์ลาออกจากราชการ 
2นายอภิเดช งามไตรไรลาออกจากราชการ 
3นายไกรลาส เหนือคลองลาออกจากราชการ 
4นายปรีชา เสียงดังลาออกจากราชการ 
5นางประนอม สังข์คีรีลาออกจากราชการ 
6นางประภาศรี วิเศษสิงห์ลาออกจากราชการ 
7นางปราณี แก้วทองลาออกจากราชการ 
8นางทิพย์วัน ไพศาลลาออกจากราชการ