ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอวยพร เหมทานนท์สงขลาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางพิมพ์ผกา อนุสารพะตงประธานคีรีวัฒน์ลาออกจากราชการ 
3นางจิราพร จุลพันธ์เทพาโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม.เขต 12
4นางจันทนา เลิศนิลกาญจน์ปาดังติณสูลานนท์ลาออกจากราชการ 
5นางสาววรรณนิภา ชูคงชะแล้นิมิตวิทยาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวั
6นางวัชรี จันทชาติคูเต่าวิทยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
7นางสาวเกศกาญจน์ ทองจันทร์แก้วหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
8นางชนานันท์ ศรีสุวรรณสตูลวิทยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
9นายจรัล ไพฤทธิ์หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
10นางสุรีวรรณ เทพนะหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย