ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาววรรณวิสา สาเมาะโรงเรียนวัดโคกม่วง สพป.นราธิวาส2
2นางสุภัค บุญเรืองรุ่งโรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.สงขลา3
3นางยุพิน เหมือนกู้ลาออกจากราชการ 
4นายประสิทธิ์ หัสมาลาออกจากราชการ