ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้วท่าศิลาบำรุงราษฎร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลั
2นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณหาดใหญ่วิทยาลัย 2สพป.สงขลา3 สพป.สงขลา3
3นายทศพล เพ็ชรวิมลจะนะวิทยาสพป.สงขลาเขต3 สพป.สงขลาเขต3
4นายสถาพร สักโกสทิงพระชนูปถัมภ์สพป.สงขลาเขต 1 สพป.สงขลาเขต1
5นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์นวมินทราชูทิศ ทักษิณโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวั
6นายเชษฐา เถาวัลย์พิมานพิทยาสรรค์สพป.สตูล สพป.สตูล
7นางสาวสุดา ปานคูละงูพิทยาคมโรงเรียนวัดโคกแย้ม สพป.พัทลุง เขต1
8นายประภาส เพชรรัตน์นาทวีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
9นายสุรพล ตั้งวรางกูรสตูลวิทยาลาออกจากราชการ 
10นางสาวจิราวัส นินทะผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16สพม.เขต12 สพม.เขต12