ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์หาดใหญ่พิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวซูฮานา สมจารีนวมินทราชูทิศ ทักษิณลาออกจากราชการ 
3นางเพลินตา พินิจสุวรรณหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
4นางสาวรพินท์นิภา ขุนทองนวมินทราชูทิศ ทักษิณโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวั
5นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่งสตูลวิทยาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล โรงเรียนจะฬาภรณราชวิทยาลั