ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิภาภรณ์ จุลนพระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
2นางธนชพร ตั้งธรรมกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16เกษียณอายุ 
3นายวิรัช ทองแกมแก้วหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
4ว่าที่ ร.ต.โกศล สุวรรณมณีหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
5นายเกษม ทองปัญจาหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
6นายเกษม รัตนโชติกระแสสินธุ์วิทยาเกษียณอายุ 
7นายสุริยา สัมภาวนะปาดังติณสูลานนท์เกษียณอายุ 
8นายอาลี หวังแอกอบกุลวิทยาคมเกษียณอายุ 
9นายจรูญ สัสดีกำแพงวิทยาเกษียณอายุ 
10นายเอกชัย บุญมากำแพงวิทยาเกษียณอายุ 
11นายอภิสิทธิ์ ดำยูโซ๊ะควนโดนวิทยาเกษียณอายุ 
12นางสาวสุภาวดี วัดแก้วควนเนียงวิทยาเกษียณอายุ 
13นางจุรี คงฤทธิ์ควนเนียงวิทยาเกษียณอายุ 
14นางสาวกรุณา วีระกะลัสคูเต่าวิทยาเกษียณอายุ 
15นายอนุวัฒน์ รัตนมณีคูเต่าวิทยาเกษียณอายุ 
16นายณฤพร นิลกาญจน์จะนะชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
17นางมาลิสา มณีวงศ์จะนะวิทยาเกษียณอายุ 
18นางสุชีพ หลีประเสริฐจะนะวิทยาเกษียณอายุ 
19นายวิชิต ประยูรช่วยจะนะวิทยาเกษียณอายุ 
20นายกมล พรมทองจะโหนงพิทยาคมเกษียณอายุ 
21นายสมพล พันธุรัตน์จะโหนงพิทยาคมเกษียณอายุ 
22นางวาณี หลีแจ้ชะแล้นิมิตวิทยาเกษียณอายุ 
23นายสถิตย์ ฆังคะสุวรรณชะแล้นิมิตวิทยาเกษียณอายุ 
24นายบำรุงศักดิ์ อ่อนประเสริฐตะเครียะวิทยาคมเกษียณอายุ 
25นางไพบูลย์ เพ็ชรจรูญเทพพิทยาภาณุมาศเกษียณอายุ 
26นางวรรณมาศ มณีรัตน์เทพพิทยาภาณุมาศเกษียณอายุ 
27นางภคมน ทองเส้งเทพาเกษียณอายุ 
28นางอมร เส้งเซ่งนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
29นายสุวิทย์ แก้วชื่นนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
30นางจุฑารัตน์ วรสิทธิกรนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
31นางพนิดา รุจิรยศนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
32นางสุกัญญา เทพรินทร์นวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
33นางสาววรรณา ซุ่นซิ่มนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
34นางลักขณา ชำนิธุระการนวมินทราชูทิศ ทักษิณเกษียณอายุ 
35นายอดุลย์ เด็นจินาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
36นางพรเพ็ญ รัตนะนาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
37นางถนอม เพชรมณีนาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
38นางสุชิรา ศรียะพันธุ์นาทวีวิทยาคมเกษียณอายุ 
39นางอารีย์ อินสุวรรโณบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุ 
40นางผาด เตชะนิยมปากจ่าวิทยาเกษียณอายุ 
41นางธิดา นิลประยูรพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
42นางอภิญญา บุญวรรโณพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
43นายประวิทย์ เรืองเนียมพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
44นายชำนาญ พินกลับพะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
45นางจันทิรา การีรัตน์พะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
46นางสาวกาญจนา เตชะพันธ์พะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
47นายวิรัช ประกอบชัยชนะพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
48นายบัญชา กลับศรีอ่อนพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
49นายสุธารักษ์ บินรินทร์พิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
50นางสุดาพร สุวรรณกาญจน์มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาเกษียณอายุ 
51นางสาวพิไรพร นวลนุ่นมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาเกษียณอายุ 
52นางสาวลดาวัลย์ กาญจนะมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาเกษียณอายุ 
53นายพิศิษฐ์ สัจจาพันธ์ระโนดเกษียณอายุ 
54นางสาวสมพร จันทสุริยาระโนดเกษียณอายุ 
55นางสมจิต ศรีสุชาติระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
56นายบัณฑิต สุขจันทร์ระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
57นางทิพยรัตน์ ธรรมเสน่ห์ระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
58นายธาดา สวัสดิกานนท์ระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
59นางสาวศจีรัตน์ ธีระกุลระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
60นางกัญตาภรณ์ ใหม่อ่อนระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
61นายชนัต พ่วงแสงระโนดวิทยาเกษียณอายุ 
62นางวาณี ระสุวรรณรัตภูมิวิทยาเกษียณอายุ 
63นายชาญชัย วิจะสิกะรัตภูมิวิทยาเกษียณอายุ 
64นางวิลาวรรณ เมืองทังรัตภูมิวิทยาเกษียณอายุ 
65นางจิราพร รัตนพงศ์วรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
66นางสุภัททา สิทธิชัยวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
67นายธีรยุทธ บุญมณีวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
68นางพิมพรรณ จันทาวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
69นางวันเพ็ญ ภู่เพชรวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
70นายพยนต์ ทองคุปต์วรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
71นางสาวมารศรี สนทนาวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
72นางสุขศรี เตโชวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
73นายสมคิด จันทร์นวลวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
74นางรุ่งทิวา เย็นวิเศษวรนารีเฉลิมเกษียณอายุ 
75นางขนิษฐา บุญสิทธิ์สงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
76นางจตุพร ผุดเกตุสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ 
77นายการุณย์ ติณรัตน์สตูลวิทยาเกษียณอายุ 
78นางภัชรา วงศ์พัทธยากรสทิงพระวิทยาเกษียณอายุ 
79นายชัยบัญชา ชินลาภาสทิงพระวิทยาเกษียณอายุ 
80นายเชษฐ์ ชูพงศ์สทิงพระวิทยาเกษียณอายุ 
81นางธิดารัตน์ แปะเง้าสุขสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
82นางสาววรรณา บางเสนสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
83นางทัศนี สะอาดใสสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
84นางน้อย ใสแววสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
85นางสาวเพียงหทัย ไชยาวิจิตรสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)เกษียณอายุ 
86นางสุนทรีพร ผ่องแผ้วสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
87นายชัยยันต์ ศรีสุขสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
88นางบัวศรี สุกไกรสะบ้าย้อยวิทยาเกษียณอายุ 
89นายเชาวลิต ทองศรีแก้วสามบ่อวิทยาเกษียณอายุ 
90นายจรูญ แก้วเจริญสามบ่อวิทยาเกษียณอายุ 
91นางพรพิมล ทองเย็นสามบ่อวิทยาเกษียณอายุ 
92นางอมร ฉายห้องหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาเกษียณอายุ 
93นางเสาวภา สินยังหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
94นายมนิตย์ สินยังหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
95นางอุมา จันทวีระหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
96นายชัชกฤษฏิ์ หนูชุมหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
97นางสาวแพรวศรี แก้วมูณีหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
98นางสาวจันทนา ชลสุวรรณหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
99นายรณกร โชชัยพันธวงค์หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
100นางโสภา พลันสังเกตุหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
101นายพนม ทองเสนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เกษียณอายุ 
102นายนิพนธ์ โกมลหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
103นางสาวรัตนา เส้งสุขหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
104นายนวพล สังข์แก้วหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
105นางโสภา ไชยรัตน์หาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
106นายทวีป ผลเกลี้ยงหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
107นางจุฑารัตน์ หิ้นนุกูลหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
108นายกิตติพันธ์ บุษบาหาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
109นายโกวิทย์ อ่อนสันต์หาดใหญ่วิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
110นางกุญช์ชญา ไชยชนะหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
111นางศิริพร ทองขาวหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
112นางศิริพร พานชวบุษป์หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
113นายวิชัย กลิ่นนาวีหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
114นางจิศราภา แก้วพิลาหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
115นายพรเลิศ วิรุฬห์ผลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
116นางสิรีรัศมิ์ อมรพิทยากุลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
117นางสุพัธยา เพิ่มพูลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
118นางสาวประไพพรรณ ลิ่มวรพันธ์หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
119นางสุดใจ จิตปาโลหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
120นางกัญญาภัค ไชยแก้วหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
121นางอนงค์ หยูทองหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
122นางลาวัลย์ ธรรมพานิชย์หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
123นางทัศนีย์ ชูแว่นหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
124นางวิภาดา ปิยะชาติหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
125นางสุวรรณี หวังศุภดิลกหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
126นายอาหลีม หมัดอาด้ำหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
127นางวรรณพร ศกุนตะฤทธิ์หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาเกษียณอายุ 
128นายอุดม พันธุรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16เกษียณอายุ 
129นายสว่าง ณรงค์รัตน์คูเต่าวิทยาเกษียณอายุ 
130นายปรีชา บัวดำท่าแพผดุงวิทย์เกษียณอายุ 
131นายศุภชัย แก้วเกาะสะบ้าเทพาเกษียณอายุ 
132นายสรายุทธ สุขจันทร์พะตงประธานคีรีวัฒน์เกษียณอายุ 
133นายเวียน สุวรรณชาตรีพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
134นายเสนอ ไมตรีพิมานพิทยาสรรค์เกษียณอายุ 
135นายคมสัน ศิริแสงสตูลวิทยาเกษียณอายุ 
136นายกาเหร็บ โกบบาหลีสาครพิทยาคารเกษียณอายุ 
137นายสมใจ สุดเอื้อมหาดใหญ่พิทยาคมเกษียณอายุ 
138นายเกียรติ แสงบรรณทึกสงขลาวิทยาคมถึงแก่กรรม 
139นายวชิระ ภู่เพชรสงขลาวิทยาคมเกษียณอายุ