ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุมาลี แซ่จู่สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)ลาออกจากราชการ 
2นายสุริยา เพชรสงครามระโนดวิทยาลาออกจากราชการ 
3นายพีรสันต์ พิทักษ์กิจระโนดถึงแก่กรรม