ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวนิพนาท คงบัวแก้วนาทวีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายประหนุต เบ็ญหมัดสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)ลาออกจากราชการ 
3นางสาววรารัตน์ แสงพรหมเลิศกำแพงวิทยาลาออกจากราชการ 
4นางอัญชิสา บุญทองสะบ้าย้อยวิทยาลาออกจากราชการ